JAPAN RAIL PASS
กรุณาซื้อเจแปนเรลล์พาสล่วงหน้าจากที่ต่างประเทศ อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 8 เดือน มีนาคม ค.ศ. 2017 จะมีการวางจำหน่ายบางแห่งภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
※ ข้อมูลปลายทางลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษทั้งหมด
ขั้นตอนสำหรับการซื้อในต่างประเทศ
กรุณาซื้อตั๋วที่สำนักงานที่ระบุดังต่อไปนี้ก่อนมาประเทศญี่ปุ่น
JTB, Nippon Travel Agency, KINTETSU INTERNATIONAL, Tobu Top Tours, Japan Airlines※1, All Nippon Airways※2 , Jalpak และตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ
※ ขั้นตอนสำหรับการซื้อในต่างประเทศ สามารถซื้อ เจแปนเรลล์พาส ในประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถซื้อ เจแปนเรลล์พาส ในประเทศญี่ปุ่น
อันดับแรก กรุณาซื้อตั๋วที่ร้านจำหน่าย ตามที่ได้ระบุเอาไว้ตามที่ได้ระบุเอาไว้ หรือร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายดังกล่าว


※1 จะซื้อได้ก็ต่อเมื่อโดยสารด้วยเที่ยวบิน เจแปนแอร์ไลน์ เท่านั้น
※2 จะซื้อได้ก็ต่อเมื่อโดยสารด้วยเที่ยวบิน ออล นิปปอน แอร์เวย์ เท่านั้น
จะมีการอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้เจแปนเรลล์พาส ณ จุดขายตั๋ว เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจคุณสมบัติการใช้ก่อนขอซื้อตั๋ว
กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น จะไม่ชดเชยค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการใช้รถไฟสาย JR ในระหว่างพำนักในประเทศญี่ปุ่น ในกรณีไม่สามารถแลกตั๋วได้เพราะไม่มีคุณสมบัติการใช้
สำหรับตั๋วที่ไม่สามารถแลกได้ ทางเราจะคืนเงินให้กับบริษัทท่องเที่ยวในต่างประเทศที่ลูกค้าซื้อตั๋ว
(※ จะเสียค่าธรรมเนียมต่างหาก)
การสอบถามเกี่ยวกับตั๋ว ขอให้ท่านไปติดต่อสอบถามที่บริษัทท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วมาด้วยตนเอง
ข้อมูลเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
※ ข้อมูลปลายทางลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษทั้งหมด
กรุณาแลกตั๋วเป็นพาสเมื่อเข้ามาถึงประเทศญี่ปุ่น สามารถแลกได้ที่จุดแลกเจแปนเรลล์พาส ที่สถานีรถไฟสำคัญๆของ JR (อ้างอิงสถานีรถไฟทั้งหมดที่มีจุดแลกตั๋วเจแปนเรลล์พาส)
※ 1
บางร้านจำหน่ายอาจหยุดทำการในช่วงปีใหม่
และบางครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของร้านจำหน่ายโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
เปลี่ยนตั๋วที่เก็บไว้เป็น เจแปนเรลล์พาส เมื่อมาถึงญี่ปุ่น
ในการแลกเจแปนเรลล์พาส ขอให้ยื่นตั๋ว และ พาสปอร์ต และ ใบรับรองว่าเข้าใจคุณสมบัติการซื้อ แล้วจึงขอรับพาสแทนตั๋ว
ไม่สามารถใช้รถไฟสาย JR ด้วยตั๋วที่ยังไม่ได้แลกเป็นพาส
กรุณานำตั๋วเพื่อแลกเป็นพาส ที่จุดแลกเจแปนเรลล์พาส ที่อยู่ใกล้สุด
(กรุณาตรวจสอบเวลาทำการและวันหยุดของจุดแลกตั๋ว)
จะต้องแลกตั๋วเป็นเจแปนเรลล์พาส ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
(ตัวอย่าง: กรณีวันออกตั๋ว คือ 4/15 สามารถแลกพาสได้ภายใน 7/14)
※ บางครั้งอาจใช้เวลาแลกนานเนื่องจากมีลูกค้าที่เคาน์เตอร์จำนวนมาก กรุณาเผื่อเวลาไปแลกพาสด้วย
ที่จุดแลกตั๋ว จะมีการเขียนใบคำร้องง่ายๆ รวมถึงขอให้ยื่นแสดงตราประทับ, สติ๊กเกอร์การพำนักระยะสั้น ที่ประทับลงบนพาสปอร์ตตอนเข้าประเทศญี่ปุ่น
ตอนตรวจสอบตั๋ว กรุณายื่นแสดงพาสปอร์ตของท่าน※ และตราประทับ, สติ๊กเกอร์การพำนักระยะสั้นนี้
※ กรณีชื่อสกุลของตั๋วแลกเปลี่ยนไม่ตรงกับพาสปอร์ต จะไม่สามารถแลกพาสได้
※ กรณีไม่มีพาสปอร์ต หรือไม่สามารถตรวจสอบตราประทับการพำนักระยะสั้นที่สำเนาพาสปอร์ต จะไม่สามารถแลกพาสได้
※ สำหรับผู้ที่เข้าข่ายในกรณี a และ b ด้านล่างนี้ กรุณาเตรียมเอกสารรับรองคุณสมบัติที่นอกเหนือจากพาสปอร์ต กรณีที่ไม่มีการให้รายละเอียดรับรองคุณสมบัติ และกรณีไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ ณ ที่นั้น ทางเราจะขอปฏิเสธการแลกพาส อนึ่ง สำหรับการจำหน่ายไปยังผู้ที่ถือสัญชาติญี่ปุ่น และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการใช้บริการซึ่งระบุอยู่ด้านล่างนี้ จะถือเอาคูปองแลกที่ออกขายในวันที่ 3 เดือนมีนาคม ค.ศ. 2016 (การแลกในญี่ปุ่นให้ถึงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2016) เป็นสิ้นสุด
※ ผู้ที่ถือสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งพักอาศัยในต่างประเทศ และ้เข้าอยู่ในเงื่อนไขดังนี้
 a. กรณีถือสิทธิการพำนักถาวรประเทศนั้นๆ
 b. กรณีสมรสกับชาวต่างชาติที่พักอาศัยในต่างประเทศ
หมายเหตุ:ตอนซื้อตั๋วและตอนแลกเจแปนเรลล์พาส กรุณายื่นเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมกับพาสปอร์ตของประเทศญี่ปุ่น
  กรณีข้อ a ใช้เอกสาร 2 อย่างด้านล่างนี้เป็นเอกสารรับรอง
  ・ สิทธิการพำนักถาวร ※
  ・ เอกสารที่แสดงว่าเจ้าตัวพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ
  กรณีข้อ b ใช้เอกสาร 3 อย่างด้านล่างนี้เป็นเอกสารรับรอง
  ・ เอกสารที่แสดงว่าสมรสกับชาวต่างชาิติ
  ・ เอกสารที่แสดงว่าเจ้าตัวพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ
  ・ เอกสารที่แสดงว่าคู่สมรส (ชาวต่างชาติ) พักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ
กรณีที่่ไม่มีการให้รายละเอียดรับรองคุณสมบัติในข้อ a, b ของเอกสารที่เตรียมไว้ และกรณีไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ในเวลานั้นเนื่องจากเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางเราจะขอปฏิเสธการแลกพาส
※ บางกรณีจะขอตรวจจากหนังสือรับรองการพำนักบางส่วน (เฉพาะระยะเวลาการพำนักมากกว่า 5 ปีขึ้นไป) กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นกับบริษัทท่องเที่ยวที่ท่านซื้อตั๋ว
ไม่สามารถเปลี่ยแปลงประเภทพาสที่เขียนข้อความลงในตั๋วไปแล้ว
ไม่สามารถแลกพาสได้ ในกรณีไม่มีตั๋วเพราะทำตั๋วสูญหาย หรือถูกขโมย
ไม่สามารถแลกพาสได้ ในกรณีไม่มีคุณสมบัติการใช้
เมื่อเปลี่ยนตั๋วเป็นเจแปนเรลล์พาสได้แล้ว ขอให้สำรองที่นั่งแบบระบุที่ที่เคาน์เตอร์จองตั๋ว (ที่จำหน่ายตั๋ว)
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ สำรองที่นั่งแบบระบุที่อนึ่ง ตอน สำรองที่นั่งแบบระบุที่กรุณายื่นแสดงเจแปนเรลล์พาสไว้ก่อนล่วงหน้า ที่ศูนย์ท่องเที่ยวในสถานี JR, เคาน์เตอร์จองตั๋ว (ที่จำหน่ายตั๋ว) หรือร้านค้าของบริษัทท่องเที่ยวที่ JR กำหนด เพื่อขอรับตั๋วที่นั่งแบบระบุที่ที่นั่งจอง
(ในกรณีจะใช้โดยสารชินคันเซ็นขบวนรถไฟ""โนโซมิ"" , รถไฟ""มิซูโฮะ"" และรถไฟที่ระบุด้วย "" ในตาราง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
บางสถานี อาจเป็นสถานีที่ไม่สามารถขอรับตั๋วที่นั่งจองได้ หรือเป็นสถานีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำการ
ชินคันเซ็น และรถไฟด่วนพิเศษรวมถึงรถไฟด่วน จะมีที่นั่งชั้นกรีนคาร์ และ ที่นั่งจองชั้นธรรมดา รวมถึง ที่นั่งไม่จำเป็นต้องจอง
(ไม่สามารถใช้เจแปนเรลล์พาส โดยสาร โทไกโด - ซันโย- คิวชู ชินคันเซ็น ขบวนรถไฟ"โนโซมิ" และ รถไฟ"มิซูโฮะ" (รวมถึงที่นั่งไม่จำเป็นต้องจองด้วย) กรุณาใช้ขบวนรถไฟ"ฮิคาริ", รถไฟ"ซากุระ", รถไฟ"โคะดะมะ" และ รถไฟ"สึบะเมะ")
บางกรณีรถไฟชนิดพิเศษ อาจไม่มีที่นั่งไม่จำเป็นต้องจองไว้ (ที่นั่งถูกจองทั้งหมดแล้ว)
สามารถใช้กับที่นั่งไม่จำเป็นต้องจองได้ (ยกเว้นโทไกโด - ซันโย- คิวชู ชินคันเซ็น ขบวนรถไฟ"โนโซมิ" และ รถไฟ"มิซูโฮะ") เพียงยื่นแสดงเจแปนเรลล์พาส
ตู้รถไฟส่วนใหญ่ของ ซันโย ชินคันเซ็น (ชินโอซะกะ - ฮะคะตะ) รถไฟ"ฮิคาริ" , รถไฟ"โคะดะมะ" และคิวชู ชินคันเซ็น (ซีรี่ส์ 800) ไม่ได้เชื่อมต่อตู้รถไฟที่นั่งชั้นกรีนคาร์ไว้
กรุณาขอรับตั๋วที่นั่งจองรถบัสไว้ล่วงหน้า เพราะรถ "มิซุอุมิ" ระหว่าง JR บัส อะโอะโมะริ - โทะวะดะโคะ , รถ "โออิระเสะ" ระหว่างฮะชิโนะเฮะ - โทะวะดะโคะ เป็นระบบกำหนดจำนวนคน (หยุดเดินรถในช่วงฤดูหนาว)
กรณีใช้ "รถไฟประเภท Home Liner" และ "รถไฟประเภท Liner" อื่นๆ จะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
บางครั้งอาจใช้เวลาแลกนานเนื่องจากมีลูกค้าที่เคาน์เตอร์จำนวนมาก กรุณาเผื่อเวลาตอนไปแลกพาสด้วย
หมายเหตุ:เจแปนเรลล์พาส ผ่านช่องตรวจตั๋วอัตโนมัติไม่ได้ กรุณาใช้ช่องตรวจตั๋วที่มีพนักงานควบคุม
บางครั้งในช่วงพีค อาจจะจองที่นั่งบนรถไฟชนิดพิเศษตามความต้องการไม่ได้
ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ เป็นช่วงเวลาที่จองที่นั่งลำบาก
■4/27−5/6
 นักท่องเที่ยวในญี่ปุ่นเยอะอย่างมากในช่วงวันหยุดยาวในฤดูกาลที่มีความสะดวกสบาย
■8/11−20
 ช่วงเทศกาลไหว้บรรพบุรุษ ผู้โดยสารเดินทางกลับบ้านอย่างคับคั่ง
■12/28−1/6
 ช่วงปลายปีและต้นปี แออัดคับคั่งเพราะผู้โดยสารกลับบ้านและท่องเที่ยวในวันหยุด
【การดูตั๋วที่นั่งจอง】
ข้อควรระวัง
ข้อควรระวัง
▶HOME
▶JAPAN RAIL PASS คือ?
▶คุณสมบัติการใช้
▶ประเภทและราคาของ JAPAN RAIL PASS
▶ขอบเขตการใช้ JAPAN RAIL PASS
▶ขอบเขตการใช้รถไฟด้วย JAPAN RAIL PASS
▶การซื้อและการใช้ JAPAN RAIL PASS
▶ซื้อที่ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายของ JR อย่างเป็นทางการ
▶เปลี่ยนจากตั๋วเป็น JAPAN RAIL PASS
▶จองที่นั่งกันเถอะ !
▶ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
▶หาที่พัก