48
City
Nagoya JR Gate Tower Hotel
Address: Meieki 1-1-3, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi 450-6660
Phone: 81-52-566-2111
GDS : Sabre : JR312068, etc.