10
City
Hotel Metropolitan Takasaki
Address: 222 Yashima-cho, Takasaki ,Gunma 370-0849
Phone: 81-27-325-3311
GDS : Sabre : JR67928, etc.